بتونه از مل و رنگ روغن و یا پلاستیک درست میشه. 2 نوع بتونه کاری داریم : 1 - بتونه کامل : موقع که دیوار گچ هستش و یادیوار خیلی خرابه و ترک های زیادی داره و یا دیوار کاغذ دیواری هستش و وقتی میکنیش زیرش گچ باید کلا دیوار ها رو بتونه کرد. ما کلا 3 تا 2دست بتونه پشت سر هم میکنیم. 2 - لکه گیری : فقط قسمت های که لکه یا ترک هستش ما بازش میکنیم وبعد بتونه میگیریم که این نوع هم 2 تا 3 دست انجام میشود تا پر شه. و یک بار تا 2 بار هم بعد از زدن یک دست رنگ جاهای که ترک ها پر نشده اند بتونه می اندازیم. وجا هایی که با بتونه پر نمیشود ما با گچ آن را درست میکنیم.